ޓޮޓެންހަމުގައި ކުޅެން މާ ގިނަ ފުރުޞަތުތައް ނުލިބުނު އެ ޓީމްގެ ޑޭވިންސަން ސަންޗޭޒްއާއި ޓޮންގީ އެންޑޮމްބަލޭ ތުރުކީ ލީގްގެ ގަލަތަސަރައިއަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.

ޑިފެންޑަރ ސަންޗޭޒް ގަލަތަސަރައިއަށް ބަދަލުވީ 12.8 މިލިއަން ޕައުންޑަށެވެ. އަދި މިޑް ފިލްޑަރ އެންޑޮމްބަލޭ އެ ކްލަބަށް ބަދަލުވީ ލޯން އުސޫލުންނެވެ.

އެކަމަކު، ގަލަތަސަރައިއަށް އޭނާ އެ ކްލަބްގައި ދާއިމީ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިފަވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން