ޒަހީނުއްދީން ސަޢީދު   20 ޖެނުއަރީ 2022 - 23:9
މާދަމާ ހެނދުނު މާލެއާއި ހުޅުމާލެއިން ވަގުތު ކޮޅަކަށް ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ ކަމަށް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދޭ ކުންފުނި ސްޓެލްކޯއިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

ސްޓެލެކްއިން ބުނީ ގްރޭޓާމާލެ އިންޓަކަނެކްޝަން ގްރިޑްގެ މެއިންޓަނެންސް މަސައްކަތް މާދަމާ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މާދަމާހެނދުނު 6:00 އިން 6:30 އާ ދެމެދު މާލެއާއި ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.


އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެދާނެތީ ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދިފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު