އެއްތަނަކުން ގިނަ ސާމާނު ލިބޭ ބިއުޓީ ސީކްރެޓް ޝޮޕްގެ އާ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެެވެ.

"ބިއުޓީ ސީކްރެޓް ޝޮޕް" ގެނަމުގައި ހުޅުވި މި ފިހާރަ ހުޅުވާފައިވަނީ ރީތިވާ ސާމާނު މާކެޓްކޮށް ވިއްކުމުގައި އާންމުންގެ ބޮޑު މަގުބޫލް ކަމެއް ހޯދާފައިވާ ބިއުޓީ ސީކްރެޓްސް އެމްވީ އިންނެވެ. މާލޭގެ ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގު ގަލޮޅު ކަންމަތީގައި ހުޅުވި މިފިހާރައިގައި މަޝްހޫރު އޮރިޖިނަލް، ފެންވަރު ރަނގަޅު، ގިނަ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ލިބެން ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މިފިހާރައިން އޮންލައިންކޮށް ވެސް ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެއެެވެ. އަދި ފިހާރައިން އޮންލައިންކޮށް ކަސްޓަމަރުން ގަންނަ ތަކެތި ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭ ގޮތަށް ވަނީ ނިއްމާފައެވެ.


ބިއުޓީ ސީކްރެޓް ޝޮޕުން ވިއްކާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮލާޖެން އަދި ވިޓަމިން އީ އެކުލެވޭ އުފެއްދުންތައް ހިމެނެއެވެ. އެ ފިހާރައިން މާކެޓްކޮށް ވިއްކާ ބާވަތްތަކީ ގުދުރަތީ މާއްދާތައް ހިމަނައިގެން ހަށިގަނޑާއި ހަމަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުވާނޭހެން އުފައްދާފައިވާ ބާވަތްތަކެވެ. އެގޮތުން ބިއުޓީ ސީކްރެޓް ޝޮޕުން މާކެޓްކޮށް ވިއްކާ މޫނާއި ހަށިގަނޑަށް ހާއްސަ ޕްރޮޑަކްޓްސް ތަކަކީ ފެންވަރުގެ ގޮތުންނާއި ސިއްހީ ގޮތުން އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުވާގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ ކޮލިޓީގެ ޔަގީންކަން ދޭ ބާވަތްތަކެކެވެ.

ބިއުޓީ ސީކްރެޓް ޝޮޕުން ވިއްކާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހަށިގަނޑު ހިއްކާލުމަށް ހާއްސަ ސްލިމިންގް ޕްރޮޑަކްޓްސްތަކާއި، އެލޯވެރާ ހިމެނޭ އެކި އުފެއްދުންތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. ބިއުޓީ ސީކްރެޓް ޝޮޕަކީ އެއްތަނަކުން މިދެންނެވިފަދަ ރީތިވާ ގިނަ ސާމާނު އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ގަންނަން ލިބޭނެ ފިހާރަކަން ޔަގީނެވެ. މިއީ އަގުހެޔޮކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ސާމާނު ގަތުމުގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާނެ އުފާވެރި ޚަބަރަކަށް ވެެގެންދާނެކަން ޔަގީނެވެ. ބިއުޓީ ސީކްރެޓް ޝޮޕަށް ޒިޔާރަތްކޮށްލައްވާ އަޖުމަ ބައްލަވާ ލައްވާށެވެ. މިއީ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެެވެ.

ރީތިވުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުގެ އިތުރުން، ހަށިގަނޑު ހިއްކާލާ ލޫޅާފަތިވެލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ބިއުޓީ ސީކްރެޓް ޝޮޕުން އެފަދަ އިތުބާރު ހިފޭ ޕްރޮޑަކްތައް ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އެގޮތުން ހަށިގަނޑު ހިއްކާލައި ލޫޅާފަތިވެލަން ބޭނުންކުރާ ބާވްތަތަކާއި އެލޯވެރާގެ އެކިބާވަތްތަކާއި ބޮޑީގެ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓެއްވެސް އެ ފިހާރައިން ލިބޭނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން މޫނު ރީތިކޮށް ދޮންކޮށްދޭ ފޭސް ވައިޓަނިންގ ކްރީމްތަކާއި މޫނުގެ ހަން އަލިކޮށް، އަރާމުކަން ގެނަސްދޭ ފޭސް ވޮޝް އަދި ފޭސް ސްކަރަބާއި ބޮޑީ ސްކްރަބްވެސް ބިއުޓީ ސީކްރެޓް ޝޮޕުން ލިބެން ހުރެއެވެ.

ބިއުޓީ ސީކްރެޓްސް އެމްވީއަށް ގުޅުއްވާލައްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ 9744014 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅާލައްވާށެވެ. އަގުހެޔޮ ކޮލިޓީ ރީތިވާ ސާމާނު ބޭނުން ނަމަ ބިއުޓީ ސީކްރެޓް ޝޮޕް ޚިޔާރު ކުރަށްވާށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު