ބަރުދަން ވަކި މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި އިންސާނާ ހުރުމަށް އެންމެ މުޙިއްމު އަދި އެންމެ އިސްކަމެއްދީގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތަކެވެ. މިފަދަ ކަންކަން ފަރުވާކުޑަކޮށް އުޅޭ މީހުންނަށް ހެލިފެލިވެ އުޅެން ދަތިވެ ތަންމަތީގައި އޮންނަޖޭކަމީވެސް އަޅުގަޑުމެންގެތެރޭއިންވެސް ފެންނަ މަންޒަރުތަކެވެ.

ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވީ ހިނގާ ބިގާވެ އުޅުމަށް ދަތިވުމަކުން ނޫނެވެ. އަދި ބަރުދަން ލުއިކުރަން މަސައްކަތް ކުރާމީހުން މަސައްކަތް ކުރަންވީކީ ކޮންމެހެން މީހެއްގެ ލޯބި ހޯދަން ނޫނީ އެންމެ ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ވަޒީފާ ހޯދުމަކަށްވެސް ނޫނެވެ. ބަރުދަން ލުއި ކުރަންވީ އަމިއްލަ އުފަލަށެވެ. ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިމާ ދެމިހުރުމަށެވެ.

ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް ނޫނީ ވަކި މިންވަރެއްގައި ބަރުދަން ބެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރާފަރާތަކަށް ތިރީގައިވާ 7 ދުވަހުގެ ޑައިޓް ޕްލޭން ފުދޭނެއެވެ.
މިޑައިޓް ޕްލޭނަކީ ނިއުޓްރޟަނިސްޓް ޟެރީ ފޯބާރގް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޑައިޓެކެވެ. މި ޑައިޓްއަކީ ހަރުކަށި ޑައިޓެއް ނޫން ކަމަށް ޟެރީ ވިދާޅުވިއެވެ.
މިޑައިޓުގައި ދުވާލަކު 3 އިރު ކެއުމަށް އިރުޟާދު ދެއްވާފައިވާއިރު، ކޮންމެ ކެއުމެއްގައި 45 އިންސައްތަ ކާރބޯހައިޑްރޭޓްސްއާއި 30 އިންސައްތަ ޕްރޮޓީންސް އަދި 25 އިންސައްތަ ސިއްހަތަށް ރަނގަޅު ފެޓްސް ހިމަނަންޖެހެއެވެ. ބުއިންތަކަށް ބަލާއިރު ކޮފީ، ސައި އަދި ފެން ހިމަނަންވާނެއެވެ. މިޑައިޓްއާއެކު ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ދެކެން ބޭނުންމިއްޔާ ހަފްތާޔަކު 4 ދުވަސް ނޫނީ 5 ދުވަހު މަދުވެގެން ގަޑި އިރެއްހާއިރު ކަސްރަތު ކުރަންވާނެއެވެ.
އާދިއްތަ
ހެނދުނުގެ ނާސްތާ
2/1 ޖޯޑު ބިހުގެ ހުދުބައި، 1 ސަމްސާ އޮލިވް އޮއިލް، 1 ސަމްސާ ބޭސިލް، 1 ސަމްސާ ޕާރމެސަން ޗީޒް އަދި 2/1 ޖޯޑު ޗެރީ ޓޮމާޓޯ 1 ފޮތި ބްރައުން ބްރެޑް
2/1 ބްލޫބެރީސް
1 ޖޯޑު ސްކިމް މިލްކް.
ލުއިކެއުމަށް
2/1 ޖޯޑު ފެޓް ފްރީ ޔޯގަޓް 4/1 ޖޯޑު ސްޓްރޯބެރީއާއެކު
މެންދުރު ކެއުން
4/3 ޖޯޑު ބަލްގަރ، 4 އައުންސް ކުކުޅު(ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)، ލޯފެޓް ޗެޑަރ ޗީޒް މުގުރާފައި، 2 ސަމްސާ ފިޔާ، 4/1 ޒުކީނީ، 2/1 ބެލް ޕެޕާރ، އަދި 1 ސަމްސާ ސިލާންޓްރޯ ލުއިކެއުމަށް
2 ސަމްސާ ހުމުސް އަދި ކުޑަ 6 ކެރެޓް.
ރޭގަނޑު ކެއުން
4 އައުންސް ސެލްމަން
1 ޖޯޑު ބަތް 1 ސަމްސާ އަލްމަންޑްސް 1 ޖޯޑު ސްޕްނިޗް 1 ސަމްސާ އޮލިވް އޮއިލް، ބަލްސަމިކް ވިނެގަރ އަދި ޕާރމެސަން ޗީޒްއާއެކު
2/1 ޖޯޑު ރާސްޕްބެރީ ސަރުބަތު 1 ސަމްސާ ވޯލްނަޓްސްއާއެކު
ހޯމަ
ހެނދުނުގެ ނާސްތާ
4/3 ޖޯޑު އޯޓްސް 2/1 ޖޯޑު ސްކިމް ކިރާއެކު 2 ސޮސެޖް
1 ޖޯޑު ބްލޫބެރީ
ލުއިކެއުމަށް
2/1 ޖޯޑު ރިކޯޓާ ޗީޒް 2/1 ޖޯޑު ސަލްސާއާއެކު
ރޭނގަޑު ކެއުން
1 ސީނުކުކުޅު ބާރގާ
4/3 ޖޯޑު ކޯލިފްލާވަރ އަދި ބްރޮކޮލީ 4/3 ބްރައުން ހަނޑުލުގެ ބަތް
1 ޖޯޑު ސްޕިނެޗް ސެލެޑް 1 ސަމްސާ ވިނެގަރއައެކު
އަންގާރަ
ހެނދުނުގެ ނާސްތާ
4 ބިހުގެ ހުދުބައި 1 ބިސް އެއްކޮށް، 4/1 ޖޯޑު ބްރޮކޮލީ ކުދިކޮށް ކޮށާފައި. 2 ސަމްސާ ބީންސް، ފިޔާ ކުދިކޮށް ކޮށާފައި، މަޟްރޫމް ކުދިކޮށް ކޮށާފައި އަދި ސަލްސާ 2/1 ގޯޑު ކަރާ ކުދިކޮށް ކޮށާފައި

ލުއިކެއުމަށް 2/1 ޖޯޑޫ ޔޯގަރޓް 1 އާފަލު ކުޑަކޮށް ކޮށާފައި 1 ސަމްސާ ސިކުނޑި ބަދަން

މެންދުރު ކެއުން 2 ޖޯޑު ލެޓިއުސް، 4 އައުންސް ކުކުޅު ގްރިލް ކޮށްފައި، 2/1 ޖޯޑު ސެލަރީ، 2/1 ޖޯޑު މަޟްރޫމް، 2 ސަމްސާ ޗެޑަރ ޗީޒް އަދި ޗީޒާ ސޯސް
1 މެދު ސައިޒްގެ ނެކްޓަރިންއެއް
1 ޖޯޑު ސްކިމް ކިރު
ލުއިކެއުމަށް
1 މޮޒަރެއްލާ ސްޓިކެއް 1 މެދު ސައިޒްގެ އޮރެންޖެއް

ރޭނގަޑު ކެއުން 4 އައުންސްގެ ޑިނގާ، 1 ސަމްސާ ޒައިތޫނި ތެޔޮ އަދި 1 ލޮނުމެދު ކުދިކޮށް ކޮށާފައި
2/1 ޖޯޑު ކީނުއާ 2 ސަމްސާ ބޮޑު މިރުސް، 4/1 ޖޯޑު ބީންސް، މަސްޓާރޑް ކްރީމް
ބުދަ
ހެނދުނުގެ ނާސްތާ
1 ފޮތި ބްރައުން ބްރެޑް ޕީނަޓް ބަޓަރއާއެކު 1 ޖޯޑު ސްކިމް ކިރު

ލުއިކެއުމަށް 1 ޖޯޑު ވެނީލާ ޔޯގަޓު 2 ސަމްސާ ސްޓްރޯބެރި އަދި ރާސްޕްބެރީއާއެކު

މެންދުރު ކެއުން 4 ފޮތި ބީފް ތުނިކޮށް ކޮށާފައި، 4/1 ޖޯޑު ލެޓިއުސް، 3 ޓޮމާޓޯ ފޮތި
2/1 ޖޯޑު މުގު 1 ސަމްސާ ބޭސިލް އަދި 1 ސަމްސާ ސީޒާރ ސެލެޑް ސޯސް
ލުއިކެއުމަށް
ޒުވާރި ޗިޕްސް
ރޭނގަޑު ކެއުން
4 އައުންސް ކަނޑުމަސް
2/1 ޖޯޑު މަޟްރޫމް ފޮތިކޮށްފައި، 4/1 ޖޯޑު ރީނދޫ ފިޔާ އަދި 1 ޖޯޑު ތޮޅި 1 ޖޯޑު ކުއްޅަފިލާފަތް، 2/1 ޖޯޑު ޗެރީ ޓޮމާޓޯ އަދި 1 ސަމްސާ ވިނެގަރ

ބުރާސްފަތި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ
1މެދު ސައިޒްގެ ހޯލް ވީޓް ޓޯޓީލާ، 4 ބިސް، 1 ސަމްސާ ޒައިތޫނި ތެޔޮ، 4/1 ޖޯޑު ކަޅު ބީންސް، 2 ސަމްސާ ސަލްސާ، 2 ސަމްސާ ޗެޑަރ ޗީޒް އަދި 1 ސަމްސާ ސިލާންޓްރޯ
1 ޖޯޑު މެލަން
ލުއިކެއުމަށް
1 މެދު ސައިޒްގެ އާފަލު
މެންދުރު ކެއުން
ތަރުކާރި ބާރގަރ ސެލެޑް: 1 ޖޯޑު ސްޕިނެޗް، 4/1 ޗެރީ ޓޮމާތޯ، 2/1 ޖޯޑު މުގު ކައްކާފައި، 2 ސަމްސާ ޕާރމެސަން ޗީޒް
1 ސްކިމް މިލްކް
ލުއިކެއުމަށް
1 ޖޯޑު ރަތް ގްރޭޕްސް
ރޭނގަޑު ކެއުން
5އައުންސް ސަލްމަން
2/1 ބްރައުން ރައީސް 2/1 ޖޯޑު ސްޓްރޯބެރީ ސަރްބަތު 1 ޕެއާރސް

ހުކުރު ހެނދުނުގެ ނާސްތާ
1 މަފިން
1 ޖޯޑު ސްކިމް ކިރު 3 ބިސް، 2 ސަމްސާ ބެލް ޕެޕާރސް، 2 ސަމްސާ ސްޕިނެޗް، 2 ސަމްސާ މޮޒަރެއްލާ ޗީޒް

ލުއިކެއުމަށް 2/1 ޖޯޑު ވެނީލާ ޔޯގާޓް 1 ސަމްސާ ފްލެކްސް ސީޑް 2/1 ޕެއާސް ކުދިކޮށް ކޮށާފައި

މެންދުރު ކެއުން 4 އައުންސް ސީނުކުކުޅުގެ މޭ
5 ފޮތި ޓޮމާޓޯ، 4/1 ޖޯޑު ކިއުކަމްބާ ކޮށާފައި،1 ސަމްސާ އިޓަލިއަން ޑްރެސިންގް
1 އޮރެންޖް
ލުއިކެއުމަށް
2/1 ދޮންކެޔޮ، 2/1 ލޯފެޓް ޔޯގަޓް، 4/1 ޖޯޑު ސްޓްރޯބެރީ
ރޭނގަޑު ކެއުން
4 އައުންސް ފަރުމަސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު


-2

ޡިނަ

25-Jul-2020

ތި ސާމާނުވެސް މަމެންނަށް ނުލިބޭނެ


9

ހުސަނު

25-Jul-2020

ތިޔަށްވުރެން ފަސޭހަ ގޮތެއް ނެތްތަ