ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު (މ)
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު (މ)
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ލާދީނީ ގޮވުން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއި ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.


ނަފްރަތުގެ އަމަލެއް ހިންގުން ކުށަކަށް ހެދުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލް އުގޫބާތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސައިން ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާޙާ ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެފައިވާއިރު މި ބިލް މިހާރު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމާ ދެކޮޅަށް ދީނީ ޖަމުޢިއްޔާ ތަކާއި، ކައުންސިލްތަކާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވަނީ ތެދުވެފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އެބިލު ފާސްކުރުމަށް ބާރުއަޅުމުގެ ގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު އިސްކޮށްހުންނަވައި މިއަދު އޮންލައިންކޮށް ސޮއިކުރަން ފެށި ޕެޓިޝަންގައި ބައެއްމީހުން މިހާރުވަނީ ސޮއިވެސް ކޮށްފައެވެ.މި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު، ގ. ކެނެރީގެއިން ނުކުމެވަޑައިގެން ކާރުކޮޅަށް އަރާވަޑައިގަތުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަގުތާއި ދިމާކޮށެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާދީފައިވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ޕާކުކޮށްފައިވާ ސައިކަލެއްގައި ހަރުކޮށްފައިވާ އައިއީޑީއެއް ގޮއްވާލައިގެންނެވެ.

އެޙަމަލާއާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން މަޖިލީހަށް ހުށައެޅުއްވި ބިލުގައި ވަނީ، އާއްމު ތަނެއްގައި ވަކި މީހަކީ އިސްލާމްދީނާއި ހިލާފަށްއުޅޭ ނުވަތަ އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅު މީހަކު ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ނުވަތަ އިސްލާމީ އަގީދާއާ ގުޅުވައި މުޖުތަމައުގައި މީހަކާއި މެދު ނަފްރަތު އުފެއްދުމަކީ ނުވަތަ އާއްމުތަނެއްގައި މުސްލިމަކު ކާފަރެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރުން ނުވަތަ ސިފަ ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކުށެއް ކަމަށެވެ.

ބިލްގައި މުސްލިމަކު ކާފަރެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރުމާއިއެކު މީހަކާއި ދެކޮޅަށް އަނިޔާވެރި ވުމަށް ގޮވާލުން ނުވަތަ އެފަދަ އަމަލަކަށް ހިތްވަރުދިނުން ނުވަތަ ބައިވެރިވުމަކީ ޖިނާޔަތުގެ ފަސް ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއްކަމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. ޖިނާޔަތުގެ ފަސްވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއްގެ އެންމެ ބޮޑު އަދަބަކީ ދެ އަހަރަށް ޖަލަށްލުމެވެ. އަދި އަސާސީ މިންގަނޑުންނަމަ ނުވަ މަހާއި 18 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު


-2

ވިންޠެރ

21-Jun-2021

ހައްދު ފަހަނާ އަޅާފައި ހުރި މީހަކު ތިޔަކަން ކުރީމަ އަންނަނީ ހިނި. ގާނޫނު އިސްލާހު ކޮއްގެން ތިމާއަކީ މުސްލިމަކު ކަމުގެ ޓެގް ގަދަކަމުން އެޅުވިއަސް ލާދީނީ މީހަކު މުސްލިމެއް ކަމުގައި ނުވާނެ. މީގެ 1442 ކުރިންވަނީ އިސްލާމުން,ނާ މުނާފިގުން އަދި ކާފަރުން ވަނީ ކޮއްދެއްވާފަ


-2

ޖުލައި

21-Jun-2021

ބޭރު މީހުންނަށް ވެސް ސޮއިކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތް ޕެޓިޝަނެއް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކަންތައް ނިންމާނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ދެއްތޯ. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަށް ނަޝީދު ވެސް އިހުތިރާމުކުރައްވާ.


-1

އިބްރާހިމް

21-Jun-2021

ހިނގާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކަށްދާން. ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނަށް ލާދީނީ މިބަސް ބޭނުންކުރާނީތޯ ނުވަތަ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުން އެމީހުން ބޭނުންވާހައި ކަމެއް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭނީތޯ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ބަލާލަން.


3

ޢަބްދުﷲ ސައީދު ނައިފަރު

21-Jun-2021

އަންނި އަށް ތާއީދުކުރިއަކަސް ދީނާ ޚިލާފް ކަންކަމުގަ އަންނިއަކީ އަހަރެނަށް އެއްވެސްމީހެއްނުން,އަދި އަންނި ބުނާހާކަމަކަށް ތާއީދެއްވެސްނޫން ވ ސާފް އަންނި އެއްނޫން ރަސްގެފާނު ބުންޔަސް ޕެޓިޝަންގަ ސޮއި ނުކުރާނަށް!! ބޭން ސެކިއުލާ ބިލް


10

ހައްވަ

21-Jun-2021

މީ މޮޔަވެގެން އުޅޭ މީހެއްތަ. އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލުތަކާއި އަރައި ގަންނަ ނަމަ ލާދީނީ ގޮވަނެ މޮޔަނުވޭ.


0

ނުރަބޯ

21-Jun-2021

މިފަހަރު ލާދީނީ މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން އެނގިގެންދާނެ. މި ޕެޓިޝަން ގައި ސޮއިކުރާ އެންމެންނަކީ ލާދީނީ މީހުން އަދި މި މީހުންގެ ލާދީނީ މުއްލާ އަކީ ޝައްކެއް ނެތްގޮތުގައި ކެރަފާ ނަޝީދު.