ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދުގެ ކޮއްކޮ، އަތީގުއްރަހުމާނަށް ޑަބަލް ޕްރޮމޯޝަން ދިން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް ފުލުހުން ރައްދު ދީފި އެވެ.

ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އަތީގަށް ޕްރޮމޯޝަން ދިން ކަމަށް ބުނެ މީސްމީޑިއާގައި ވަނީ ވާހަކަތަކެއް ފަތުރާފައެވެ.

އެގޮތުން ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމާ ހަވާލުވިތާ އެންމެ ހަ މަސް ތެރޭގައި އަތީގަށް ޑަބަލް ޕްރޮމޯޝަން ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި މިއީ ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެހެން އޮފިސަރުންނަށް ބޭއިންސާފެއް ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވައި ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ އެއީ ދޮގެއް ކަމަށެވެ.

"ރަސް"އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އަތީގް ހުންނެވީ ފުލުހުންގެ އިންސްޕެކްޓަރު ގްރޭޑް އެކެއްގެ ރޭންކުގެ މަގާމުގަ އެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން