ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ޓްރޮޕިކަލް ގައުމެއްގައި ދިރިއުޅޭއިރު، އިސްތަށިގަނޑަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ޕީ.އޯ ކެއަރ ބްރޭންޑްގެ ކޮކަނަޓް މޮއިސްޓްރައިޒިންގ ޝޭމްޕޫ އަދި ކޮންޑިޝަނަރ ކަން ހަމަ ޔަގީނެވެ.

ޕީ.އޯ ކެއަރ ކޮކަނަޓް މޮއިސްޓްރައިޒިންގ ޝޭމްޕޫ އަކީ އިސްތަށިގަނޑު ސާފުކޮށްދީ ބެލެހެއްޓުމަށް ރަނގަޅު ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ. މި ޕްރޮޑަކްޓަކީ ކޮންސެންޓްރޭޓެޑް ނެޗުރަލް އެކްސްޓްރެކްޓްސް އިން މުއްސަނދިވެފައިވާ ސާފު ކާށިތެލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓަކެވެ. މިހެންކަމުން އިސްތަށިގަނޑުގެ ރޫފަ ރަނގަޅުކޮށްދީ، އިސްތަށިގަނޑުގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ. މިޝޭމްޕޫ ބޭނުން ކުރުމުން އިސްތަށިގަނޑުގައި ގޮށްޖެހުން މަދުކޮށްދީ އިސްތަށިގަނޑު އޮމާންކޮށް، އަދި ރީތި ވިދުމެއް ގެނެސްދޭނެއެވެ. މިޝޭމްޕޫއާއިއެކު ކޮކަނަޓް މޮއިސްޓްރައިޒިންގ ކޮންޑިޝަނަރ ބޭނުން ކުރުމުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ލިބޭނެއެވެ.ކޮކަނަޓް މޮއިސްޓްރައިޒިންގ ކޮންޑިޝަނަރ އަކީ ހެއާ ނޮރިޝިންގ ކްރީމް ޕްރޮޑަކްޓެވެ. މިޕްރޮޑަކްޓަކީވެސް ކޮންސެންޓްރޭޓެޑް ނެޗުރަލް އެކްސްޓްރެކްޓްސް އިން މުއްސަނދިވެފައިވާ ސާފު ކާށިތެލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓަކެވެ. މިހެންކަމުން ޑެމޭޖް ވެފައިވާ އިސްތަށިގަނޑުގެވެސް ރޫފަ ރަނގަޅުކޮށްދީ، އިސްތަށިގަނޑުގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ.

އިސްތަށިގަނޑަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑީ ޕީ.އޯ ކެއަރ ބްރޭންޑްގެ ކޮކަނަޓް މޮއިސްޓްރައިޒިންގ ޝޭމްޕޫ އަދި ކޮންޑިޝަނަރ އެއްކޮން ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ޕީ.އޯ ކެއަރ ބްރޭންޑްގެ ކޮކަނަޓް މޮއިސްޓްރައިޒިންގ ޝޭމްޕޫ އަދި ކޮންޑިޝަނަރ އުފައްދާ ޕީ.އޯ ކެއަރ (ތައިލެންޑް) ކޯރ.، ލިމިޓެޑަކީ މުޅި ހަށިގަނޑުގެ ޞިއްޙީ ފަރުވާއާއި، ރީތިކަމާއި، ހަމުގެ ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ކޮސްމެޓިކް އުފެއްދުންތައް ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރާ ކުންފުންޏެކެވެ. މި އުފެއްދުންތަކަކީ ކޮލިޓީ މޮޅު، ފައިދާހުރި އަދި ކޮންސިއުމަރ ފްރެންޑްލީ ކޮން ތައްޔާރުކުރާ އުފެއްދުން ތަކެކެވެ. އަދި ތައިލެންޑަކީ ޓްރޮޕިކަލް ޤައުމަކަށްވާތީ، މުޅި އަހަރު ދުވަހު އިރުގެ އަލި ހުންނަ އިރު، އިރުގެ އެކިއެކި ޔޫވީ ރޭތަކުގެ ސަބަބުން ހަންގަނޑަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ބަލައިގެން އުފައްދާ އުފެއްދުންތައް އުފައްދަނީ "ލެޓް ދަ ލައިޓް ޝައިން އޮން ޔޫ" ގެ ތީމުގެ ދަށުންނެވެ.ޕީ.އޯ ކެއަރ ކުންފުނީގެ ގިނަ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރަނީ ޕޮއިސް ޕާރފިއުމްސް އިންނެވެ.

ޕީ.އޯ ކެއަރ ބްރޭންޑްގެ ކޮކަނަޓް މޮއިސްޓްރައިޒިންގ ޝޭމްޕޫ އަދި ކޮންޑިޝަނަރ ރީޓެއިލްކޮން އަދި ހޯލްސޭލްކޮށް ގަތުމަށް މާލެ މަޖީދީ މަގުގެ ރަށްދެބައި މަގު ކައިރީ ގައި ހުންނަ ޕޮއިސް ޕަރފިއުމްސް ފިހާރަ ނުވަތަ، ހުޅުމާލެ، ނިރޮޅުމަގު ލޮޓް ނަންބަރު 10421 ގައި ހުންނަ ޕޮއިސް ޕަރފިއުމްސް ފިހާރަ އިޚުތިޔާރުކޮށްލެވޭނެއެވެ.

ޕޮއިސް ޕާރފިއުމްސް ފިހާރައިން ވިއްކާ ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް، މާލެ ފިހާރަ ފޯން ނަންބަރު 9151155، ނުވަތަ، ހުޅުމާލެ ފިހާރަ ފޯން ނަންބަރު 9131155 އާއި ގުޅާލެވޭނެއެވެ. އަދި ޕޮއިސް ޕާރފިއުމްސް އިން ހޯލްސޭލްކޮށް މުދާ ބައްލަވައިގަތުމަށް 7556699 ނަންބަރަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ގުޅާލުމުން އެކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން