އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ނުރައިން ޖަނާހު އެމަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ރަސްމީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން މިކަން ހާމަކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ނުރައިން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ނުރައިންއަކީ ​މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު 27 ގައި އެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރި ބޭފުޅެކެވެ.

ނޫރައިން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ވާއިރު ޓްރެވެލް އެވޯޑްސްގައި ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ފަހުރުވެރި ވަނަތަކާއިއެކު އިނގިރޭސި ބަހުން އޭނާ ދެއްވި އިންޓަވިއު ދިވެހީންގެ މެދުގައި ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ހޯދާފައިވަނިކޮށެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު


0

ޢަމަލް

22-May-2024

ނޫރައިންއަށް ދޭންވީ މިނިސްޓަރުކަން. މިހާރު ހުންނެވި މިނިސްޓަރަށްދޭންވީ ޓްވީޓްކޮށްލަން ތިބޭ ކުދީންނަށް ދީފައި ހުރި ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރުކަން. ހުވާ ލަދުން ބޯހަލާކު. ވާހަކަ ދައްކަން ދަސްކޮށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވާހަކަ ދެއްކުން ރަނގަޅު ކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއިރު ނޭނގޭތަ ނޫރައިންފަދަ ޤާބިލު ޒުވާނުން ތިބިކަން


3

ޢަހުމަދު

22-May-2024

ޔަޤީން އިސްތިޢުފާދޭން މަޖުބޫރު ކުރުވީ ނޫންނަމަ މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން ދުއްތުރާ ކުރަންފެށީ


-2

ޢަލީ

22-May-2024

ޢިލްމީ ޤާބިލްމީހާ އަށް މިޖެހުނީ އެއްކައިރިވާން ސަބަބު ވަރަށް ސާފު. ނޫރައިން ދެއްވި އިންޓަވިޔުއިން އޭނާގެ ޤާބިލުކަން މީގެ ކުރިން އޭނާ ނުދަންނަ ދިވެހީންގެ އެތައްބަޔަކަށް ފެނި އެކަން ޤަބޫލުކުރެވި މިހާރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވުޒާރާގެ ނާޤާބިލް މިނިސްޓަރާއި އަދި ދެންވެސް މަތީ މަގާމުގައި ތިއްބެވި ބައެއް ވެރީންނާ ދިވެހީންދިޔައީ ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އަޅާކިޔަމުންނެވެ. ނޫރައިންގެ މަޤުބޫލުކަން އިތުރުވެ ބޭރުދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބިގެންދިޔައިރު ދިވެހިން ބުނަމުންދިޔައީ ނޫރައިން މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމަށް ބޮޑުތަނުން އެކަށީގެންވާކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އެހުންނެވި މިނިސްޓަރާއި ނޫރައިންނާ އުޑާބިމާހާއި ތަފާތު އެބަހުރި ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރުކަން ދޭންވީ ނޫރައިން ފަދަ ތަޢުލީމީ، ދުނިޔެއަށް ލޯހުޅުވި، މަސައްކަތުގެ ގިނަ ތަޖުރިބާ ހުރި ޒުވާނުންނަށް ކަމަށެވެ.ޓްރެންޑިން