ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕްރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ) ގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ޝަހީދު އިބްރާހިމް އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

ވެމްކޯގެ ޑީއެމްޑީގެ މަޤާމަށް ޝަހީދު ޢައްޔަނު ކުރަށްވާފައިވަނީ އިއްޔެއެވެ.

ވެމްކޯއަށް ދެވަނަ ޑީއެމްޑީއެއް އައްޔަނު ކޮށްފައިވާއިރު އެ ކުންފުނީގެ ޑީއެމްޑީގެ މަގާމުގައި ކުރީގެ މަޖިލިސް މެންބަރު މުހައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމް ވެސް އެބަހުންނެވިއެވެ.

ވެމްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުޖުތަބާ ޖަލީލެވެ.

ވެމްކޯއަށް ދެވަނަ ޑީއެމްޑީއެއް އައްޔަނު ކޮށްފައިވާއިރު މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ވެމްކޯއަކީ ވަރަށް ހާލުގައި އޮތް ކުންފުންޏެއް ކަމަށެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން