ފައިލް ފޮޓޯ
ފައިލް ފޮޓޯ
މަސްތުވާތަކެތި ހުރި ބުލެޓްތަކެއް ހަށިގަނޑުތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން އުޅުނުމީހަކު ހާލުދެރަވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން މިރޭ ބުނީ، މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗެހިހުރި ބުލެޓްތަކެއް ހަށިގަނޑުތެރޭ ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުނު މީހެއްގެ ހާލު ދެރަވެ އައިޖީއެމްއެޗް އައިސީޔޫގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންކަމަށެވެ.

އަދި އެ މީހާއަކީ މިރޭ މާލެތެރެ ޕެޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ފުލުހުންނަށް ފާހަގަވެގެން ހިފެހެއްޓި މީހެއްކަމަށާއި އެމީހާގެ އާއިލާއަށް މިހާރުވާނީ އެކަން ހިއްސާ ކުރެވިފައިކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުންބުނީ އެއީ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން