ކޮސްމެޓިކްސްގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް އޮންލައިންކޮށް ވިއްކުމުގައި އާންމުންގެ ބޮޑު މަގުބޫލް ކަމެއް ހޯދާފައިވާ ބިއުޓީ ސީކްރެޓްސް އިން ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

ސްކޫލް ބަންދާއި ޢީދުބަންދު ދިމާކޮށް "ބޮޑު ޗުއްޓީ ބޮޑު ސޭލް"ގެ ނަމުގައި ބިއުޓީ ސީކްރެޓްސް އާއި ކިޑްސް ކަލެކްޝަން އެމްވީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖު އަދި އިންސްޓްގްރާމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މިޕްރޮމޯޝަންގައި 20 ޕަސަންޓާއި 30 ޕަސަންޓާދެމެދުގެ ޑިސްކައުޓެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވައެވެ.ބިއުޓީ ސީކްރެޓްސް އަކީ އޮރިޖިނަލް ކޮސްމެޓިކްސްގެ ބާވަތްތަކުގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު އެކި ވައްތަރުގެ ހެދުންތަ އޮންލައިންކޮށް ރީޓޭލްކޮށް އަދި ހޯސޭލްކޮށް ވިއްކަމުންދާ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. ފެންވަރު ރަނގަޅު އަދި އަގުހެޔޮ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ހޯދުމަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު މިހާރުވެސް ޒިޔާރަތް ކުރާ ބިއުޓީ ސީކްރެޓްސް އިން ބުނީ ކުރިއަށް މިހާރު ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަން މިއަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 15 ދުވަހާ ހަމަޔަށް ކުރިއަށް ދާނެކަމަށެވެ.ކޮންމެ ޕްރޮޑަކްޓެއްވެސް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭ ބިއުޓީ ސީކްރެޓްސް ރީޓެއިލް އަދި ހޯލްސޭލް އޮންލައިން ޝޮޕަކީ ކޮސްމެޓިކްސްގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު އެކި ބާވަތްތައް އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް މިހާރު މާލޭގައި ލިބެންހުރި ހަމައެކަނި އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެވެ.

މިޕްރޮމޯޝަން ފިޔަފާރި ކުރަންބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އޯޑަރުކުރާނީ ބިއުޓީ ސީކްރެޓްސް އަދި ކިޑް ކަލެކްޝަން އެމްވީ ފޭސްބުކްޕޭޖުގެ އިތުރުން 9744014 އަދި 7662997 ފޯނަށް ވަޓްސްއަޕް އަދި ވައިބަރ ކޮންގެންނެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން