ރީތިވާ ސާމާނު ނުވަތަ ކޮސްމެޓިކްސްގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކުމުގައި އާންމުންގެ ބޮޑު މަގުބޫލް ކަމެއް ހޯދާފައިވާ ބިއުޓީ ސީކްރެޓުން ކުޑަކުދިންގެ ހެދުން ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

ބިއުޓީ ސީކްރެޓްސް އަކީ އޮރިޖިނަލް ކޮސްމެޓިކްސްގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާ ފިހާރައެކެެވެ. އަގުހެޔޮ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮލިޓީ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ހޯދުމަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ޒިޔާރަތް ކުރާ ބިއުޓީ ސީކްރެޓްސް އިން ބުނީ އެ ފިހާރަ އިން މިހާރު ކުޑަކުދިންގެ އެކި ވައްތަރުގެ ހެދުންތަ އަގު ހެއުކޮށް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

ބުރުޒު މަގު އަހްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ބިއުޓީސީކްރެޓްސް ފިހާރައިން ކުޑަކުދިންގެ އެކިވައްތަރުގެ ފަހުގެ ޑިޒައިން ތަކުގެ ކޮލިޓީ ހެދުން ވެސް މިހާރު ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އެ ފިހާރަ އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ބިއުޓީ ސީކްރެޓް ފިހާރައިން ބުނީ އޯޑަރު ކޮށްލުމުން އެ ފިހާރައިން ގަންނަ ކޮންމެ ޕްރޮޑަކްޓް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފިހާރައިގެ ލިންކަށް ވަދެގެންވެސް އޯޑަރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ފިހާރަ އިން ވަނީ ބުނެފައެެވެ.

ރީޓެއިލް ކޮށާއި އަދި ހޯލްސޭލްކޮށް ވެސް ރީތިވާ ސާމާނާ، ކޮސްމެޓިކްސްގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު އެކި ބާވަތްތައް އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް މިހާރު ލިބެން ހުރީ ބިއުޓީ ސީކްރެޓްސްގެ ފިހާރަތަކުންނެވެ. ބިއުޓީ ސީކްރެޓްސްއިން، ވިއްކާ ޕްރޮޑަކްޓް ތައް އޯޑަރު ކުރުމަށް ގުޅަންޖެހޭ ނަމްބަރަކީ 9744014 އެެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން