ރީތިވާ ސާމާނު ނުވަތަ ކޮސްމެޓިކްސްގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކުމުގައި އާންމުންގެ ބޮޑު މަގުބޫލް ކަމެއް ހޯދާފައިވާ ބިއުޓީ ސީކްރެޓުން ރޮރެކް ބްރޭންޑްގެ ވައިޓް ރައިސް ސެރަމް ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

ގިނަ ބަޔެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ އަދި ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ޕްރޮޑަކްޓެއް ކަމަށްވާ ރޮރެކް ބްރޭންޑްގެ ވައިޓް ރައިސް ސެރަމް އަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ތަޖުރިބާ ކޮށްފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓެކެެވެ. ވައިޓް ރައިސް އިން ހަދާފައި ހުންނަ މި ޕްރޮޑަކްޓުން މޫނުމަތީގައި ނަގާ ބިހިތަކާއި ލަކުނުތައް ދުއްވާލާ މޫނުގައި ހުންނަ ރޫތައް ފިލުވާލާ މޫނު އޮމާންކޮށްދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިއީ މޫނުގައި ހުންނަ ކުދި ވަޅުތައް ފިލުވާލައި މޫނު އަލިކޮށް އުޖާލާކޮށްދޭ މޮޅު ސެެރަމްއެކެވެ. މި ޕްރޮޑަކްޓް ބިއުޓީ ސީކްރެޓް ފިހާރައިން ވަރަށް ހެއު އަގެއްގައި ލިބެން އެބަ ހުއްޓެވެ. ބިއުޓީ ސީކްރެޓް ފިހާރައިން ބުނީ އޯޑަރު ކޮށްލުމުން އެ ޕްރޮޑަކްޓް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެ ކަމަށާއި 974404 ނަމްބަރަށް ވައިބާ ކޮށްލައިގެން އޯޑަރު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އިތުބާރު ހިފޭ އަގުހެޔޮ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮލެޓީ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ހޯދުމަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ޒިޔާރަތް ކުރާ އެއް ފިހާރައަކީ ބިއުޓީ ސީކްރެޓްސްއެވެ. އެ ފިހާރަ ހުންނަނީ ބުރުޒު މަގު އަހްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ކުރިމަތީގައެވެ.

ބިއުޓީ ސީކްރެޓްސް ފިހާރައިން ލިބޭ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މުޅިން ކޮލާޖަން ޕްރޮޑަކްޓާއި ވިޓަމިން އީ ހިމެނޭ ޕްރޮޑަކްޓާއި ގުދުރަތީ އެކި ކަހަލަ މާއްދާތައް ހިމެނޭ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މެލޭޝިޔާގެ މޮޅު އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ ޓެމްލާވޯކް ޕްރޮޑަކްޓްގެ ބާވަތްތައް ވެސް އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކަނީ ބިއުޓީ ސީކްރެޓްސްއިންނެވެ.

ބިއުޓީ ސީކްރެޓްސް ފިހާރައިން ލިބެން ހުންނަ އިތުރު ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހަންގަނޑުގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ރީތިކަމާއި ޒުވާންކަން ދަމަހައްޓައިދިނުމަށް އެހީވެދޭ ތަފާތު ޕްެރޮޑަކްޓްސްއާއި އިސްތަށި ފޭބުމާއި އިސްތަށިގަނޑުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އެހީވެދޭ އޮރިޖިނަލް ކޮލިޓީ ޕްރޮޑަކްޓް ތަކުގެ އިތުރުން މޭކަޕް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެކި އެކި ސާމާނު ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެތަނުން ވިއްކާ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓަކީވެސް ފެންވަރު ރަނގަޅު އަދި އެއްވެސް ސައިޑް އިފެކްޓެއް ނުހުންނަ އޮރިޖިނަލް ޕްރޮޑްކްޓް ކަމުގެ ޔަގީންކަން ބިއުޓީ ސީކްރެޓް އެމްވީން ވަނީ ދީފައެެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން