04 ވަނަ އެޕިސޯޑް

==========

[ގެއަށްތިދާ މަގުމަތީގައިވެސް ވިސްނާތި. އަހަރެންގެ އަންހެން މަންޖެ، އަހަރެންނާ ދޭތެރޭ ކަންތައްކުރިގޮތް، އެންމެ ގާތުން ދުށް އެކަކަށް ގައިމު ޙުސްނީވާނެއެއްނު.] ޙުސްނީ ހިނގައިގަތީމާ، އިތުރަށް ވިސްނައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބަޝީރު ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް، އެވާހަކައާ ވިއްދައިގެން އިތުރަށް ޙުސްނީ އެއްޗެކޭވެސް ނުބުނެއެވެ.

ޙުސްނީ ގެއަށް ދިޔައިރު، މުއީޒް އެގެއިން ނުކުންނަނީއެވެ. ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ތުންފަތްމައްޗަށް ވެރިކުރުވައިގެން ހުރެއެވެ. ޙުސްނީ ގާތަށް އައީ އަމަށަކު ރުޅިއެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ނިކަން ބާރަށް އެތެރެއަށް ވަދެ، އަޑުގެކޮޅަށް ބަދުރިއްޔާއާއި ޒައިހާއަށް ގޮވާ ގާތަށް ގެނެސްފިއެވެ.

[މިގޭތެރޭގައި އަހަންނަކީ ހަމަ އެއްވެސް މީހެއް ނޫންދޯ....؟] ޙުސްނީ ހަރުއަޑުން ބަދުރިއްޔާއާއި ޒައިހާއަށް ބަލަންހުރެ ބުންޏެވެ. ބައްޕަގެ ރުޅިވެރިކަން ފެނި، ބިރުގެންފައި ހުރި ޒައިހާ އިސްޖަހާލިއެވެ.

[ޙުސްނީ....ކުދިންގެ އުފާތަކަށް އަހަރުމެން ހުރަސްއެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިތަ؟ ޙުސްނީ ތިވަރަށް އެސޮރުދެކެ ރުޅިއަންނަ ސަބަބެއްވެސްވާނެ، ބުނެބަލަ.....] ދަރިފުޅުގެ ދިފާޢުގައި ބަދުރިއްޔާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

[އަހަންނަށް ހެޔޮ، އެސޮރު ނޫން ކޮންމެ މީހަކާ ޒައިހާ އިންނަން އުޅުނަސް، އަހަރެން އެކަމަކަށް އެއްބަސްވާނަން. އެކަމަކު ހަމަހިލާ މުއުމިނާގެ ދަރި މިގެއަށް ވައްދާކަށް، އަހަރެން ހުއްދައެއް ނުދޭނަން...] ރުޅިއައިސްފައި ހުރި ޙުސްނީ އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަން މަޑުކުރުމެއްނެތި ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަދެއްޖެއެވެ.

[ދެރަނުވޭ ދަރިފުޅާ....ބައްޕަ ފަހުން ހަމައަކަށް އެޅޭނެ....މިވަގުތު ބައްޕަގެ ރުޅި އެހުރީ އަށްޑިހައިގައި......] މިދަނޑިވަޅު ބުނާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ.] ބަދުރިއްޔާ ޒައިހާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ގޮސް ޒައިހާ ނިދާ ކޮޓަރިއަށް ވެއްދިއެވެ. އޭރު ޒައިހާއަށް ރޮވެނީއެވެ. އޭނާގެ ހިތް މުއީޒަށް ކިތަންމެ އެދުނަސް، އޭނަދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވާ ބައްޕައާ ދެކޮޅަށް، އެ ގުޅުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކީ، އޭނާއަށް ލާހިކު ކުޅަދާނަ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އޭނާ ހިތުގެ މައްޗަށް ބާރުފޯރުވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނީއެވެ. ބައްޕަގެ ޤަދަރަށްޓަކައެވެ. އިޙްތިރާމަށްޓަކައެވެ.

[މަންމާ....އަހަރެން މުއީޒްދެކެ ނިކަން ލޯބިވޭ.....އެކަމަކުވެސް ބައްޕައާ ދެކޮޅަށް އެގުޅުން ކުރިއަށް ގެންދަން އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން....އަހަރެންގެ ހިތަށް ވިސްނައިދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނަން....] ޒައިހާ މަންމަގެ މޭގައި ބޯއަޅާލިއެވެ.

ދަރިފުޅު ހަމަތީ ކިޔަމަންތެރި ދަރިއެއް....ދަރިފުޅާ ދޭތެރޭ މަންމަ ފަޚްރުވެރިވަން...ހިތްވަރުކުރާތި ދަރިފުޅާ.....] ބަދުރިއްޔާވެސް ފެންކަޅިވެއްޖެއެވެ. ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ޒައިހާއަކީ ކިޔަމަންތެރި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އޭނާ އޭނާގެ މައިންބަފައިންނާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ. އެއީ ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތަކާއި މާތް އަޚްލާޤެއްގެ ވެރި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ.

[މަންމާ...ގޮސް ބައްޕަ ގާތު ބުނޭ....އަހަރެންގެ ހިތުން މުއީޒްގެ ނަން ފޮހެލެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނަމޭ....އަދި ބުނޭ، ބައްޕަގެ އިޙްތިރާމާއި ޤަދަރަށްޓަކައި، އެލޯބި އަހަރެން ކަފުންކޮށްފީމޭ....] ޒައިހާ މަންމަގެ ގައިން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، އެނދުމައްޗަށް ވެއްޓިގަތެވެ. ރޮމުން ގިސްލަމުންނެވެ.

ބަދުރިއްޔާ އެކޮޓަރިން ނުކުތެވެ. ބަދުރިއްޔާ ބޭނުންވަނީ ޙުސްނީއަށް ވިސްނައިދީގެން، ދަރިފުޅުގެ ހިތްހަމަޖެހުމުގެ މަގު ހުޅުވާށެވެ. ނަމަވެސް، އެރޭ އޭގެ ދެމަފިރިންގެ ލޮލަށް ނިދީގެ އަސަރުވެރިވިއިރުވެސް، ބަދުރިއްޔާއަކަށް ޙުސްނީ ރުއްސުނު ކަމަކަށްނުވިއެވެ. ޙުސްނީ ގޮތްދޫކުރަން ބޭނުންނުވަނީކަންނޭނގެއެވެ.

އެރޭގެ ދަންވަރެވެ. އެއީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އާދެ! ހޯމަވިލޭރެއެވެ. އެތައްއިރެއް ވަންދެން ރުއިމަށްފަހު، ޒައިހާއަށް ނިދުނީ މެންދަމުން އަލިވެ ތިނެއްޖަހާ ބޮޑުވިފަހުންނެވެ.

ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވާފައި، ޖާނުވަރުހުރި ޒުވާނަކު އެތެރެއަށް ވަނީ ޒައިހާއަށް ނިދުނުތާ މާގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީހެންނެވެ. އެމީހާ އެތެރެއަށްވަދެ، ފުރަތަމަވެސް ކޮޓަރި ދޮރު އެތެރޭން ތަޅުލިއެވެ. ނިދާބޮކީގެ ފަނޑުއަލީގެ ތެރޭގައި އެއީ ކާކުކަން ނޭނގުނަސް، އެއީ އެންމެ ޒުވާނެކޭ ހިއެއްނުވެއެވެ. ދޮރު ތަޅުލުމަށްފަހު، މިހާރު އޭނާ ގޮސް އެހުއްޓުނީ ޒައިހާ އޮތް އެނދުގެ މަގަތުގައެވެ. ޒައިހާ އޮތީ ހެދުންވެސް ބަދަލުނުކޮށެވެ. އެހިނދު އޭނާ އަތް ދިއްކޮށް، އެނދުގެ ސައިޑް ކަބަޑް ދިމާގައިވާ ސްވިޗުން ނިދާބޮކިވެސް ނިއްވާލާ، ކޮޓަރިތެރެ އެއްކޮށް އަނދިރިކޮށްލައިފިއެވެ. އެއަށްފަހު، އޭނާ ޒައިހާއާ ދިމާއަށް ގުދުވެލައިފިއެވެ. އެގޮތުގައިވީ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެކެވެ. އޭނާ ތެދުވެ ބޮކި ދިއްލިއެވެ. މިހާރު ޒައިހާ އެއޮތީ އޭނާ މިދުނިޔެއަށް އުފަންވި ހާލުގައި އެއްވެސް ފޭރާމެއްނެތިއެވެ. ނަމަވެސް، ޒައިހާ އޮތީ ގަދަ ނިދީގައެވެ. އޭނާއަކަށް އެއްވެސް ކަމެއްގެ ހިލަންނުވާކަހަލައެވެ. އެޒުވާނާ ނިދާބޮކީގެ ފަނޑުއަލީގެ ތެރޭގައި، ފޭރާމެއްނެތި އޮތް ޒައިހާއާ ދިމާއަށް ތިރިވާން ފަށައިފިއެވެ. އޭނާ ލައިގެންހުރި ގަމީހުގެ ގޮށްތައް ނައްޓާލަމުންނެވެ. އިސާހިތަކު އޭނާ ޒައިހާގެ މައިޗަށް ޖެހިގަތެވެ. އަނެއްކާވެސް ޒައިހާއަށް ޒުވާންކަމުގެ ލައްޒަތު ލިބިގެންފިއެވެ. ދެހަށްޓަށްވެސް އުފަލާއި އަރާމުގެ ލައްޒަތު ލިބުމަށްފަހުގައެވެ.

ޒައިހާއަށް ހަމަހޭވެރިވެ ލޯހުޅުވުނީ، އެ ޒުވާނާ އުފަލާއި އަރާމުގެ ހިތްހަމަޖެހުމަކަށްފަހު ހިންދެމިލިތަނާއެވެ. ޒައިހާ ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. އޭރު އެމީހާ ހުރީ ޒައިހާއަށް ފުރަގަސްވާ ގޮތަށެވެ.

[ކާކު...؟] ޒައިހާ ރޮއިގަންނަމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އެހިނދު ކުއްލިއަކަށް ކޮޓަރިން ކަރަންޓްދިޔައެވެ. އަނދިރީގެތެރޭ ޒައިހާ ރޮއި ހަޅޭއްލަވަން ފެށިއެވެ. މަންމައާއި ބައްޕައަށް ގޮވަމުންނެވެ.

އިސާހިތު ދުވަމުން އައިސް ޙުސްނީއާއި ބަދުރިއްޔާ އެކޮޓަރިއަށް ވަދެއްޖެއެވެ. ޙުސްނީ ފުރަތަމަ ހޮޅިބުރި ދިއްލިއެވެ. އެއާއެކު ފެނުނު މަންޒަރުން ޙުސްނީއަށް އިސްޖަހާލެވުމާއެކު މޫނުގައި ދެއަތް އެޅުނެވެ. ޒައިހާ އޮތް ހާލު ފެނުމުންނެވެ.

މަގޭ ދަރިފުޅާއޭކިޔާ ބަދުރިއްޔާ ރޮއިގަތެވެ. އެހިނދު ޒައިހާ އޭނާގެ ގައިގައި ބެޑްޝީޓް އޮޅާލައިފިއެވެ. ރޮމުން ގިސްލަމުންނެވެ. ޙުސްނީ ރުޅިއައިސް ދަތްކުނޑި ވިކައިގެންހުރެ، ނިކަން ބާރަށް ބޭރަށް ނިކުމެ ހޯދަން ފެށިއެވެ.

[މަންމާ...އެމީހަކު މިތަނަށް ވަންނަނީ ކިހިނެއް....އަހަރެން ކޮންމެ ރެޔަކުވެސް ނިދަނީ ދޮރު ތަޅުލައިގެން.] ޒައިހާ ރޮމުން މަންމަގެ ގައިގައި އޮޅުލައިގަތެވެ.

[ދަރިފުޅަށް އެއްވެސްވަރަކަށް އެއީ ކާކުކަން ނޭނގޭތަ؟] ބަދުރިއްޔާ ޒައިހާގެ ހެދުން ނަގާފައި ޒައިހާ އަތަށް ދިނެވެ.

އެރޭވެސް ފާއިތުވެގެންދިޔައީ ޒައިހާގެ ޙަޔާތުގައި ކަޅު އަކުރުން ފެވިގެންނެވެ. ވިސްނާވިސްނާވެސް ޒައިހާއަކަށް އޭނާގެ ފުށުން ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދަމުންދާ މީހަކީ ކާކުކަމެއް ފާހަގައެއްވެސް ނުކުރެވެއެވެ.

އެރެއަށްފަހު، ދެން ފާއިތުވެދިޔަ ރޭތަކަކީ ޒައިހާގެ ޙާލަތު ބަދަލުވެ، ވިސްނުން ތަފާތުވަމުންދިޔަ ރޭތަކެކެވެ. އެބީހުންތަކަށް އޭނާގެ ނަފްސުން އިންތިޒާރު ކުރެވޭހެންވެސް ބައެއްފަހަރަށް ހީވެއެވެ. ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އެހަނދާންތައް އާވަމުންވެސްދިޔައެވެ.

މިރުޒާ.....އަހަންނަކަށް ނޭނގެ....މިހާރަކަށްއައިސް އަހަންނަށް މިވާގޮތްތަކެއް.....ރޭގަނޑަކަށް އިރުއޮއްސިއްޖެއްޔާ މިހާރު އެބީހުންތަކަށް އިންތިޒާރު ކުރެވޭ.....] ޒައިހާ ވާހަކަ ދެއްކީ މިރުޒާއާއެވެ. އެދެމީހުން ވާހަކަ ދައްކަން ތިބީ ޒައިހާގެ ބޮޑުކޮޓަރީގައެވެ.

[އެމީހަކަށް ހިތްކީދޯ؟] ޒައިހާއާ ދިމާކުރާފަދަ ގޮތަކަށް މިރުޒާ ބުންޏެވެ.

[އާނ...އެއީ އަހަރެންގެ ޢިއްފަތް ނަގާލި މީހާ. އަހަރެން ބޭނުމީ އެމީހަކާ އިންނަން...މިހާރު. އަހަރެންގެ ބައްޕަވެސް ނުލާހިކު ނުޤަބޫލު މީހެއް މުއީޒަކީ....ވީމާ އަހަރެން ބޭނުންވަނީ މުއީޒާ ވަކިވާން....] ޒައިހާ ބުންޏެވެ.

[ތިމީހަކަށް ފާރަލާންވީީނު....] މިރުޒާ ލަފާދިނެވެ.

[މިހާރު އަހަރެން ކޮންމެ ރެޔަކުވެސް ފާރަލަން. މިބުނީ މިދިޔަ ހުކުރުވިލޭރެއިން ފެށިގެން ވާހަކަ.....] ޒައިހާ ބުންޏެވެ. އެއީ ތެދެކެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ ހުކުރުން ފެށިގެން އެކަމަށް ޙުސްނީވެސް ފާރަލާތާ މިހާރު ދެރޭ ވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ނުފެނެއެވެ.

[އަހަންނަށްވެސް ލައްކަ ފާރަލެވިއްޖެ...ހީވަނީ އެއީ އަހަރެމެންގެ ޙަރަކާތްތައް ދުރާއި ގާތުން ބަލަމުންދާ މީހަކު ކުރާ ކަމެއްހެން...އަނެއްކާ އެ މުއީޒެއް ނޫންބާ؟] ޙުސްނީ ވާހަކަ ދެއްކީ ބަދުރިއްޔާއާއެވެ. ހެނދުނު ނާސްތާ ކުރަން ތިބެފައެވެ.

[އޭނާއެއް ގަދަކަމުން ޒައިހާ ގާތަކަށް ނުވަންނާނެއެއްނު. އެހެން ނޫނަސް އޭނާ ޒައިހާދެކެ ނުލާހިކު ލޯބިވޭ.] އެހެން ބުނީމާ ޙުސްނީ ދިޔައީ ފުންމައިގެންނެވެ.

[ހޫނ...އޭނާއެއް ނުވަންނާނެއޭ...އެއީ މަލާއިކަތެއް....ހުރިހާ ނުބަޔަކީ އޭނާ...ދެން މިގޭ ހަތަރުފާރުން އެތެރެއިން އަހަންނަށް އޭނަ ފެނިބަލަ، ކުޅި ދައްކާލާނަން...އަހަންނަކީ ރުޅިގަދަ، މުލައްދަނޑީގެ ބާރުހުރި މަސްވެރިއެއްކަން ސާބިތުކޮށްދޭނަން.] ޙުސްނީއަށް މިހެން ބުނެވުނު ވަގުތު، ގޭ ބޮޑުކޮޓަރިން މީހަކު ސަލާމް ގޮވާލިއެވެ.

އަޑު އިވުނީމާ އެދިމާއަށް ހިނގައިގަތީ ޙުސްނީއާއި ބަދުރިއްޔާއާ އެކުއެކީގައެވެ. ސަލާމް ބަލައިގަންނަމުންނެވެ.

ބޮޑުކޮޓަރިއަށް ނުކުމެވުމާއެކު، ދޮރުމަތީގައި ހުރި މުއީޒް ފެނުނީމާ، ޙުސްނީގެ ރުޅި އިންތިހާއަށް ގަދަވެ ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިއެވެ. ރުޅީގެ މައްޗަށް ބުއްދި އިސްކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެވުނު ނަމަވެސް، އެކަން އޭނާއަކަށް ކާމިޔާބު ކުރެވޭގޮތެއް ނުވިއެވެ.

[ކަލޭ ކީއްކުރަންތަ މިގެއަށް ތިއަންނަނީ....ހަމަ މިހާރު ނުކުމޭ....ކަލޭ ގާތު ބުނެފައި އޮންނާނީ، މިގޭ އިމުން އެތެރެއަށް ވަދެގެން ނުވާނޭ....މިގެއަށް ކޮންމެ ރެޔަކު ވަގަށްވެސް ވަންނަނީ ކަލެއެއްނު.] ޙުސްނީ ގޮށްމުށް ކަވައިގެން މުއީޒާ ދިމާއަށް ހިނގައިގަތީމާ، ބަދުރިއްޔާ އޭނާ ހިފެހެއްޓިއެވެ.

[ޚަބަރުދާރު...އަހަރެންގެ ބޮލުގައި ވަގު ބަދުމާނު ނާޅުވާތި....އަހަރެން ކޮންމެފަދަ ގެއްލުމެއްވެސް ދީފާނަން.....] މުއީޒް ގާތަށްވެސް ރުޅިއައެވެ.

[އެއްކަމެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ.....އަހަރެންގެ އަތުން ބޮނޑިއެއް ބޭނުން ނޫނިއްޔާ، އަވަހަށް މިތަނުންދޭ.....] ޙުސްނީގެ އަޑު ކުރިއަށްވުރެވެސް ބާރުވިއެވެ. ވިހި ހިނިތުންވުމެއް ތުންފަތްމައްޗަށް ވެރިކުރުވުމަށްފަހު، މުއީޒް އެގެއިން ނުކުމެއްޖެއެވެ. ގެއަށް ދިޔުމަށްޓަކައެވެ.

ގެއަށްދިޔަ މަގުމަތިން އޭނާއަށް ނިހާލާ ބައްދަލުވިއެވެ. ދުރުން އޭނާ ފެންނައިރަށް ނިހާލް ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ.

[ސާބަހޭ....މިހާރު ކޮންތާކުތަ ތިއުޅެނީ...އަންހެނަކާ ޖެހުނީމާ، ރައްޓެހި ރަޙްމަތްތެރިންގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލީދޯ؟] ނިހާލް މުއީޒާ އަރާ ހަމަކޮށް އެތިވަރު ގޮވައިގަތެވެ.

[އަންހެނަކާ ޖެހިގެންނޭ....ޒައިހާ އަހަރެންދެކެ ލޯބިވިޔަސް، އޭނާގެ އެހެރަ ބައްޕައަކީ ވަރުގަދަ އިންސާނެއް...އޭނާ މިހާރު އެގެއަށް ވަގަށް އަހަރެން ވަންނަ ކަމުގެ ތުހުމަތުވެސް އަހަރެންގެ ބޮލުގައި އަޅުވައިފި....ހިތަށްއަރާ، އޭނާއަށް ލަނޑެއް ދީފާނަމޭވެސް....] އެއަށްފަހު އޭނާއާއި ޒައިހާއާ ދޭތެރޭ ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައިގެ ވާހަކަ، މުއީޒް ރަޙްމަތްތެރިޔާއަށް ކިޔާދިނެވެ.

[އެއީ ދޮންބައްޕައިންގެ ފާޑު....އެވެރިން ވިސްނަނީ ރީތި ދޮން އަންހެން ކުއްޖެއްވިއްޔާ، ލޯމަތިން ގެއްލިޔަނުދިނުމަށް.....ނިޔަތް ރަނގަޅެއް ނުވާނެ....] ނިހާލް މިހެން ބުނީމާ، މުއީޒް އިރުކޮޅެއްވަންދެން ވިސްނާލިއެވެ.

[އޭނައަށް އެގޮތަށް ބާރު ދެއްކޭނީ ކިހާ ދުވަހެއް ވަންދެންތޯ ބަލާނަމޭ....] މުއީޒް ބޯޖަހާލަމުން، ސިކުނޑީގައި ރަނގަޅު ޚިޔާލެއް ރާވާލިއެވެ.

[ކީއްވެބާ، އެކަލޭގެ މުއީޒްދެކެ އެހާވަރަކަށް ރުޅިއަންނަނީ؟] ނިހާލް ވިސްނާލިއެވެ. މުއީޒްގެ ކިބައިގައިވަނީ ކޮން އުނި ކަންތައްތަކެއްތޯއެވެ.

[އޭނަ އަޞްލު އަހަރެންދެކެ ރުޅިއެއްނާދޭ....އޭނާ ރުޅިއަންނަނީ އެދުރުގޭ މުއުމިނާގެ ދަރިފުޅުދެކެ...އޭނައަކީ އިރެއްގެ މުއުމިނާގެ ނަމްބަރެކޭ....] މުއީޒް ކުޑަކޮށް ކުރިއަށް ހިނގައިގަންނަމުން ހީގަތެވެ.

[ތީ އެދުރުގޭ މުއުމިނާގެ ދަރިއެއް ނޫންތަ؟] ނިހާލް ކުޑަކޮށް ހުއްޓުންއެރިއެވެ. މުއީޒް ބުނި އެއްޗަކުން އޭނާގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދުނީއެވެ.

[އާނ އަހަންނަކީ މުއުމިނާގެ ދަރިފުޅު ކައިގެން އައިސް ހުރި ފުރޭތައެއް.] މުއީޒް ކުރިއަށްވުރެންވެސް ބާރަށް ހީގަތެވެ. ސަމާސާކުރާ ފާޑަކަށެވެ.

[ސަމާސާ ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް...ކީއްވެ މިއަދު އޮފީހަށް ނުދިޔައީ....މިކަހަލަ ވަޒީފާގެ ފުރްޞަތުތައް މަދު ދުވަސްވަރެއްގައި، ތިގޮތަށް ވަޒީފާއަށް ފަރުވާކުޑަކުރަންޏާ، ވަޒީފާ ގެއްލިދާނެ. ކޮންމެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ބޮލެއްގައި ރިއްސަނީއޭ ބުނެ، އެއްބަހަނާތަކެއް ދެއްކިޔަސް ކަމަކުނުދާނެ.....] ނިހާލް ރަޙްމަތްތެރިޔާއަށް ވިސްނައިދިނެވެ. އޭނާއަކީ އަބަދުވެސް ދުރުވިސްނޭ ޒުވާނެކެވެ.

މުއީޒް ނޫނަސް، އޭނާ ދަންނަ ރައްޓެހިންނާއި އަވަށްޓެރިންނަށްވެސް އަބަދުވެސް އޭނާ ހެޔޮ ނަޞޭޙަތްދެއެވެ. މުއީޒް ބައެއްފަހަރު ނިހާލްގެ އެފަދަ ކަންތައްތަކާ ދިމާވެސްކުރެއެވެ.

[މިހާރު އަހަރެން އެހާ ވަޒީފާގެ ޝައުޤެއް ނުހުރޭ....ބައެއްފަހަރު ހިތަށްއަރާ، ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާފަ ގޭގައި މަޑުކޮށްލަންވެސް.] މުއީޒުގެ ހުރީ ނިހާލް އެންމެ ނަފްރަތުކުރާ ޚިޔާލުތަކެވެ.

[އަހަރެން ހުއްޓާލައިފިން. ދެން އަހަންނެއް މުއީޒަކަށް ރަނގަޅު ނަޞޭޙަތެއް ނުދޭނަން...އެކަމަކު...އެނގޭތަ، ވަޒީފާއެއްނެތި ގިނަދުވަހު އުޅެން ވެއްޖެއްޔާ މީހާގެ މަގުއޮޅޭނެ.] މުއީޒާ އެއްވަރަކަށް ހިނގަމުން ނިހާލް ބުންޏެވެ. ހިތްހަމަނުޖެހިފައެވެ.

[އެއީ އަހަރެން ކޮށްލި ސަމާސާއެއް. އަހަރެން ދެން ވަޒީފާ ދުލެއްނުކުރާނެއެއްނު.....] ގެއަށް ވަންނަމުން މުއީޒް ނިހާލްގެ ކޮނޑަށް އަތް ވައްޓާލިއެވެ.

އެރެއެވެ. އިރުއޮއްސުނީއްސުރެން ޒައިހާއަށް އިންތިޒާރު ކުރެވެންފެށީ އެރާޙަތަށެވެ. ކޮންމެގޮތެއް ހަދާފައިވެސް މިރޭ އެއީ ކާކުކަން ދެނެގަންނާނެއެވެ. އެއަށްފަހު، އޭނާ އެމީހެއްގެ ކިބައިން ދާއިމީ ގުޅުމަށް އެދޭނެއެވެ.

އެރޭ އޭނާ ބާރަ އެކެއް ޖަހަންދެން ހޭލާ އިނެވެ. އެމީހެއްގެ މޭރުމެއްވޭތޯއެވެ. އިނދެ އިނދެ ނިދިއައިސްގެން ތާއްޔާޖެހެން ފެށިއިރުވެސް، ޚަބަރެއްނުވީމާ ދެން އެމީހަކު އެގޮތަށް ނުވަންނާނޭހިތާ އޭނާ އޮށޯވެއްޖެއެވެ.

އެނދުގައި ހަމަ ރަނގަޅަށް ބުރަކަށި ޖެހުމާއެކު، އިސާހިތު ނިދީގެ އަސަރުން އޭނާގެ ދެލޯ މެރިއްޖެއެވެ. އޭނާގެ ލޮލުފިޔަ ޖެހުނުތާ އިރުކޮޅެއް ނުވޭމެއެވެ. ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވާފައި ފިރިހެނަކު އެތެރެއަށް ވަދެއްޖެއެވެ. އެއީ ކާކު ކަމަށް ހެއްޔެވެ. މިހާރު ކޮޓަރިއަށް ވަދެގެން އެނދާ ދިމާއަށް އެ އަންނަނީ ޙުސްނީ ނޫން ދެވަނަ މީހެއް ނޫނެވެ. ޙުސްނީ އައިގޮތަށް އައިސް ހުއްޓުނީ ޒައިހާ ނިދާފައި އޮތް އެނދުގެ މަގަތަށެވެ.

އެއަށްފަހު، ކުރީ ރެއެކޭ އެއްފަދައިން، ހިނދުކޮޅަކަށް މުޅި ކޮޓަރިތެރެ އަނދިރިވެއްޖެއެވެ. ކުރީ ރެއެކޭ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތެވެ. ދެން ކޮޓަރިތެރެއަށް އަލިވެގެންދިޔައިރު، ޒައިހާ އޮތީ ދުނިޔެއަށް އައިގޮތަށް އެއްވެސް ފޭރާމެއް ނެތިއެވެ. އެފަދައިން ޙުސްނީގެ ގަޔަކުވެސް ފޭރާމެއް ނެތެވެ. ޒައިހާ ނިދީގައި އޮވެ ފުރޮޅިލިއެވެ. ޙުސްނީ އެނދުގެ މަގަތުގައި އިށީނދެއްޖެއެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާވެސް ދެފައި ދަމާލާ އެނދުގައި އޮށޯވެލިއެވެ. މަޑުމަޑުން އުފާވެރި ބީހުންތަކަކާއެކު ޒައިހާ، އޭނާގެ ދެއަތުގެ ތެރެއަށްލާ ފިތާލިއެވެ. ނަޞީބުގެ އިއްތިފާޤަކަށް ވެދާނެއެވެ. އެހިނދު ޒައިހާއަށް ހޭލެވިއްޖެއެވެ. ވަގުތުން އޭނާ އެމީހެއްގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވެވޭތޯ ތެޅިފޮޅިގަތެވެ.

[ކާކު...ބުނޭ ތީ ކާކު؟] ޒައިހާ އެމީހެއްގެ އަތުގައި ނިކަން ބާރަށް ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު، އަތް ދިއްކޮށް ސައިޑްކަބަޑާ ދިމާގައި ހުރި ޓޭބަލްލޭމްޕް ދިއްލިއެވެ. އެއާއެކު އޭނާގެ ގައިގައި ހީވީ ކަރަންޓެއް ޖެހުނުހެންނެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރީ އޭނާގެ ލޯބިވާ ބައްޕައެވެ. ވަޙުޝީ އެދުމުން ފޯވެފައިވާ ހާލުގައެވެ. ޒައިހާ ރޮއިގަންނަމުން ހަށިގަނޑު ނިވާކުރަން އުޅުނުއިރުވެސް އޭނާ ހުރީއެވެ. ލަދުވެތިކަމުގެ ކަންފުޅެއްވެސް އޭނާގެ ކިބައަކުން ފެންނާކަށް ނެތެވެ.

[ބައްޕާ...މުޑުދާރު....މިތަނުން ނުކުމޭ....ނުކުމޭ.....] ޒައިހާ ރޮމުން ހަޅޭއްލަވަމުން ބޮކި ނިވާލިއެވެ. އެއާއެކު އަނެއްކާވެސް އަނދިރީގެތެރޭ ޙުސްނީ އެ އެނދާ ދިމާއަށް އަންނަކަމުގެ އިޙްސާސް ކުރެވުމާއެކު، ޒައިހާ ބޮކި ދިއްލައިފިއެވެ.

ނަމަވެސް އޭނާ ހީކުރިގޮތެއް ނޫނެވެ. މިހާރު އެތާކު އެއްވެސް މީހެއްގެ ހިލަންވެސް ނުވާކަހަލައެވެ.

ޒައިހާގެ ރުއިމުގެ އަޑަށް އިސާހިތަކު ބަދުރިއްޔާއާއި ޙުސްނީ އައިސް ކޮޓަރިއަށް ވަދެއްޖެއެވެ. ޒައިހާ މަންމަ ފެނުމާއެކު، މަންމަގައިގައި އޮޅުލައިގަތެވެ. ރޮމުން ގިސްލަމުންނެވެ.

[މިރޭވެސް އެމީހަކުވަނީ!؟] ޙުސްނީވެސް ޒައިހާގެ ބުރަކަށީގައި ފިރުމަން ފަށައިފިއެވެ. ނަމަވެސް، ހިތަށް ކޮށްފައިވާ ފުން އަސަރެއްގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް އަނގައަކުން ބުނާނެ ހިތްވަރެއްވެސް ނުލިބުނެވެ. އޭނާ ހަމަ މަންމަގެ ގައިގައި އޮޅުލައޮޅުލާފައި ރޮނީއެވެ.

[ވާހަކަ ދައްކަބަލަ ދަރިފުޅާ....ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ބުނެބަލަ....އެމީހަކު ދަރިފުޅަށް އެނގުނުތަ؟] ބަދުރިއްޔާ މިހެން އެހީމާ، ޒައިހާއަށް ކުރި އަސަރު ވަކިން ބޮޑުވިއެވެ. އޭނާ ލޮލުގެ ކުޑަކޮޅުން މަންމައާ ދިމާއަށް ބަލައިލުމަށްފަހު ބާރަށް ރޮއިގެންފިއެވެ.

(ނުނިމޭ)


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން